regulamin

REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTÓW SCARLET

Apartament wynajmowany jest na doby (pobyty rozpoczynają się od soboty lub niedzieli ,minimum 7 dni w wysokim sezonie tj. 26.06-28.08.2021 oraz minimum 2 dni poza sezonem).
Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00.
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu z wyprzedzeniem. Będą one uwzględniane w miarę możliwości. Przedłużenie pobytu może być objęte dodatkową opłatą.
Klucze do apartamentu zostaną przekazane w lokalnym biurze znajdującym się w Apartamentach Scarlet.
Dokładny termin i godzina przyjazdu Gościa do apartamentu powinna zostać potwierdzona telefonicznie lub mailowo, najpóźniej na dzień przed przyjazdem, osobie odpowiedzialnej za rezerwację wskazanej przez Apartamenty Scarlet.
Zameldowanie po godzinie 24.00 jest opcjonalne i musi być każdorazowo potwierdzone przez Apartamenty Scarlet. Gość zobowiązany jest poinformować o zameldowaniu po 24.00 z wyprzedzeniem 24 godzinnym. W przypadku braku takiej informacji, zameldowanie może nie być możliwe, a rezerwacja może zostać odwołana z powodu niedojazdu.
Podczas zameldowania pobierana jest gotówką odpowiednia opłata miejscowa (2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu, od dzieci do lat 7 w wysokości 1,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu; stan na rok 2020).
Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o inny dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej.
Apartament Scarlet zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości refundacji opłaty za pobyt, który:
– nie posiada dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości
– znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
– odnosi się wulgarnie do pracowników obiektu
– stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu
– odmawia zapłaty za pobyt lub obowiązkowe opłaty

Gość Apartamentów Scarlet może przenieść wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy na osobę trzecią, pod warunkiem przejęcia przez tą osobę wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy.
Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie.
Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email etc.) co do stanu technicznego w dniu zameldowania do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w Lokalu lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest Lokal, jak i w mieszkaniach sąsiadujących z Lokalem, nie wynikające z normalnego użytkowania Lokalu, wyrządzone przez Klienta oraz przez osoby przebywające z nim w Lokalu.
Większe niż normalne zużycie ręczników skutkujące ich zniszczeniem, obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 40 zł za sztukę.
Gość jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych w Apartamencie Scarlet oraz osobom trzecim zarówno w Lokalu jak i w nieruchomościach wspólnych, w tym w częściach wspólnych budynku, jak i lokalach sąsiednich, przez siebie oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Klient zobowiązany jest do poinformowania osoby upoważnionej o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego i osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
Tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Apartament Scarlet pobiera od Klienta, podczas wydawania kluczy do lokalu, kaucję. Kaucja podlega zwolnieniu w ciągu 7 dni po opuszczeniu Lokalu , po potrąceniu równowartości szkód wyrządzonych przez Klienta oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.
Potrącenia należności Apartament Scarlet z kaucji nie wyłącza dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kaucję.
Apartament Scarlet zastrzega sobie prawo do obciążenia karty Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty.
Obsługa apartamentu ma prawo bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu w przypadku zauważenia zagrożeń na bezpieczeństwu gości lub mienia,
w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu apartamentu, podejrzenia zachowania mogącego znacznie pogorszyć stan apartamentu, lub innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Apartament Scarlet zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gości z apartamentów w powyższych sytuacjach.
Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż podana przy rezerwacji Najemca zobowiązuj się zapłacić karę umowną w wysokości 200 zł za każdą dodatkową osobę za dobę. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w Apartamencie Scarlet może również odmówić wydania kluczy.
Przebywanie w apartamencie zwierząt domowych jest dozwolone za dodatkową opłatą. Podczas dokonywania rezerwacji pobytu należy poinformować o przyjeździe ze zwierzęciem. Goście zobowiązani są do przestrzegania regulaminu pobytu zwierząt na terenie obiektu.
W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i innych używek. W przypadku wyczucia zapachu wyżej wymienionych, Apartament Scarlet obciąży gościa kwotą w wysokości 500 zł za wywabianie zapachu.
Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowanie czystości w lokalu, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie.
Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości porządku przedstawiciel Apartamentu Scarlet zostanie wezwany do Apartamentu lub wezwana do interwencji zostanie Straż Miejska, Policja, Apartament Scarlet uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary.
W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest udostępnić Apartamentom Scarlet wynajmowany lokal w celu skontrolowania jego stanu.
Klient ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do Lokalu. Zagubienie klucza obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 100,00 zł za sztukę.
Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właścicieli apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Sądem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla Apartamenty Scarlet.

REGULAMIN POBYTU ZWIERZĄT NA TERENIE APARTAMENTÓW SCARLET

W hotelu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (psy nieagresywne- do 4 kilogramów wagi i koty).
Koszt pobytu każdego zwierzęcia w hotelu wynosi 40zł za dobę.
Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach właścicieli.
Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.
Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie 100zł /szt.
Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu hotelu.
Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika apartamentu.
Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych gości i nie dłużej niż 20 minut.
Wszystkie szkody w mieniu hotelu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez dyrekcję apartamentu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.
Za niepoinformowanie pracowników apartamentu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona kara w wysokości 300zł.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W APARTAMENTACH SCARLET

Plac zabaw przeznaczony jest dla Gości Apartamentu.
Dzieci mogą korzystać z placu zabaw pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
Korzystanie z urządzeń na placu zabaw odbywać się może jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.
Na terenie placu zabaw zabrania się:
– wprowadzania psów i innych zwierząt,
– zaśmiecania terenu,
– wchodzenia na dachy i górne elementy konstrukcji obiektów.

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apartamenty Scarlet, Robert Trojanek, z siedzibą Warszkowo ul. Pogodna 6, 76-100 Sławno
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kancelaria@giodo.gov.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt 1 lit b RODO
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług dodatkowych przy których rezerwacji pośredniczymy
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / ich niepodanie może skutkować́ odmową realizacji usługi.